Gendergelijkheid #18

Economisch zelfstandig blijven als #vrouw is al decennia de ambitie waaraan ik door persoonlijke ontwikkeling als leerstijl werk (noot 1.). In oktober 2020 als professionele vrijwilliger en zelfstandige. In blog Gendergelijkheid #18 deel ik de voortgang sinds het begin van 2020.

In de laatste maanden van 2020 ga ik me focussen op Acties of Sociale Media, Bloggen en Advies (Consultancy) aan 60plus M & M’s met een eenpersoonshuishouden. Hoe gaat het met drie prioriteiten die ik begin 2020, formuleerde? Door de corona maatregelen in NL en in Europa worden zij sinds maart anders ingevuld.

1. Persoonlijke preventie als leefstijl

Samen met elkaar vitaal en gezond blijven is onze grootste uitdaging. Ik installeerde de app Corona Melder en maakte een plan voor 10 dagen thuis blijven. Ik schrok ontzettend van het nieuws dat 1 op de 5 mensen met een positieve coronatest niet thuis blijven en volg hiermee het advies van een sociale psycholoog. Daarnaast blijf ik twee keer per week naar Fit aan ’t IJ gaan en drink ik drie avonden per week thuis geen alcohol.

2. Maatschappelijke focus gendergelijkheid (#sdg5)

Bezig zijn met deze maatschappelijke focus is vooral zichtbaar op Twitter als @ArinaNoel Immers: #feminist (inclusief HeForShe’s) in de politiek zijn, is een marathon die ik sinds 1979 stap voor stap voor stap ontwikkel. Ik doe sinds de zomer mee met de PvdA actie #Omdatikhetverdien voor #equalpay. Bij gendergelijkheid (#sdg5) focus ik op 5.5. besluitvorming (decision making process) 5.6 seksuele rechten (Baas in eigen buik) en 5.8 gebruik ICT technologie (enhance use). Ik maak daarmee deel uit van de beweging voor sociale rechtvaardigheid (social justice movement) met het oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 (de SDG5 Alliantie Nederland).

3. Online twitter training – doe jij mee aan pilot?

Sinds ik Twitter ging gebruiken dankzij een inspirerende training door vrijheidsondernemer Jeanet Bathoorn is dit mijn favoriete sociale media platform (noot 2.). Ik word er elke dag gelukkig van! De twitter training van vier weken is in ontwikkeling. Wil jij als deelnemer meedoen aan de proef die start na de verkiezingen in de USA? Zo ja, stuur een e-mail aan arina.angerman[@]gmail.com o.v.v. pilot twitter

noot 1. Blog ‘Blijf economisch zelfstandig’ uit 2019 op angermaneuropa.blogspot.com

noot 2. Blog op angermaneuropa.blogspot.com over twee Get Social boeken door Jeanet Bathoorn in 2015

Dit is het achttiende blog Gendergelijkheid. Het zeventiende is hier te lezen.

Blog in english Gender equality # 18

Remaining economically independent as a #woman has been the ambition I have been working on through personal development as a learning style for decades (note 1.). In October 2020 as a professional volunteer and self-employed person. In blog Gender Equality # 18 I share the progress since the beginning of 2020.

In the last months of 2020 I will focus on Actions on Social Media, Blogging and Advice (Consultancy) to 60 plus M & M’s with a single household. How are three priorities that I formulated at the beginning of 2020 going? Due to the corona measures in NL and Europe, they have been implemented differently since March.

  1. Personal prevention as a lifestyle
    Staying vital and healthy together is our biggest challenge. I installed the Corona Detector app and made a plan to stay at home for 10 days. I was shocked by the news that 1 in 5 people with a positive corona test do not stay at home and I am following the advice of a social psychologist. In addition, I will continue to go to Fit aan ’t IJ twice a week and I will not drink alcohol at home three nights a week.
  2. Social focus on gender equality (# sdg5)
    Working on this social focus is especially visible on Twitter as @ArinaNoel. Being a #feminist (including HeForShe’s) in politics is a marathon that I have been developing step by step since 1979. Since the summer I have been taking part in the PvdA action #Omdatikhetverdien (dutch) for #equalpay. For gender equality (# sdg5) I focus on 5.5. decision making process 5.6 sexual rights (boss in your own belly) and 5.8 use of ICT technology (enhance use). I am therefore part of the social justice movement with a view to the sustainable development goals of the United Nations for 2030 (the SDG5 Alliance Netherlands).
  3. Online twitter training – are you participating in a pilot?
    Since I started using Twitter thanks to an inspiring training by freedom entrepreneur Jeanet Bathoorn, this has been my favorite social media platform (note 2.). It makes me happy every day! The four-week twitter training is under development. Do you want to participate as a participant in the trial that will start after the elections in the USA? If so, send an e-mail to arina.angerman [@] gmail.com stating. pilot twitter

note 1. Blog “Remain Economically Independent” from 2019 at angermaneuropa.blogspot.com (dutch)

note 2. Blog at angermaneuropa.blogspot.com about two Get Social books by Jeanet Bathoorn in 2015 (dutch)

This is the eighteenth blog Gender Equality. The seventeenth can be read here.

Beeld voor online twitter training #60plus M & M’s Photo for online twitter training