Gendergelijkheid #20

Economisch zelfstandig blijven als #vrouw is al decennia de ambitie waaraan ik door persoonlijke ontwikkeling als leerstijl werk (noot 1.) In november 2020 als vrijwilliger voor #vrouwenrechten in de politiek en zelfstandige. In blog Gendergelijkheid #20 deel ik tweewekelijks de voortgang sinds het begin van 2020.

In de laatste maanden van 2020 ga ik me focussen op Acties op Sociale Media. Bloggen en Advies (Consultancy) aan 60plus M&M’s: feministische vrouwen en mannen (HeForShe’s). Hoe gaat het met drie prioriteiten die ik begin 2020, formuleerde? Door de corona maatregelen in Nederland worden zij sinds maart anders ingevuld. Blog gendergelijkheid #20 1st in dutch and 2nd in english.

1. Persoonlijke preventie als leefstijl

Samen met elkaar vitaal en gezond blijven is onze grootste uitdaging! Ik blijf twee keer per week naar Fit aan ’t IJ gaan en beweeg thuis mee met de laptop (Walk at Home of Nederland in Beweging) zo’n drie keer per week. Daarnaast drink ik drie avonden per week thuis geen alcohol. Gelukkig ben ik van nature vrolijk en enthousiast.

2. Maatschappelijke focus gendergelijkheid (#sdg5)

Bezig zijn met deze maatschappelijke focus is vooral zichtbaar op Twitter als @ArinaNoel. Immers #feminist in de politieke besluitvorming zijn is een marathon, die ik sinds 1979 stap voor stap voor stap loop. Sinds de zomer doe ik mee met de PvdA actie #omdatikhetverdien voor #equalpay. En volg het project vooral op Instagram! Ik kan met de 300.000 die ik als vrouw door de loonkloof van bijna 15% mis, tenminste een Tiny House (gelijkvloers) aan het water kopen. Bij gendergelijkheid (#sdg5) focus ik op 5.5 besluitvorming (decision making process) zoals Kamala Harris rolmodel (elect VP in de USA.) 5.6 seksuele rechten (Baas in eigen buik / She Decides campagne) en 5.8 gebruik ICT Technologie (enhance use). Ik maak daarmee deel uit van de beweging voor sociale rechtvaardigheid (social justice movement) met het oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 (de SDG5 Alliantie Nederland).

3. Online training vrouwenrechten – doe jij mee aan pilot?

De online training ‘sociale media kanalen vrouwenrechten’ van vier weken is in ontwikkeling (noot 2.). Wil jij als deelnemer meedoen aan de pilot? Zo ja, stuur een e-mail aan arina.angerman[@]gmail.com o.v.v. pilot vrouwenrechten. Als dank voor het meedoen aan de pilot krijg je 30 minuten 1-op-1 Advies door Arina van Social Media 4 Boomers.

noot 1. Blog ‘Blijf economisch zelfstandig’ uit 2019 op angermaneuropa.blogspot.com

noot 2. Blog https://angermaneuropa.blogspot.com/2015/11/meer-vrouwen-in-ict-betekent-4xc-kansen.html

Dit is het twintigste blog Gendergelijkheid. Het negentiende is hier te lezen.

Gender Equality #20

Remaining economically independent as a #woman has been the ambition I have been working on for decades through personal development as a learning style (note 1.) In November 2020 as a volunteer for #women’s rights in politics and self-employment. In blog Gender Equality # 20, I share the progress every two weeks since the beginning of 2020.

In the last months of 2020 I will focus on Actions on Social Media. Blogging and Advice (Consultancy) to 60plus M & M’s: Feminist Women and Men (HeForShe’s). How are three priorities that I formulated at the beginning of 2020 going? Due to the corona measures in the Netherlands, they have been implemented differently since March.

  1. Personal prevention as a lifestyle
    Staying vital and healthy together is our biggest challenge! I will continue to go to Fit aan ’t IJ twice a week and move with the laptop at home (Walk at Home of Nederland in Beweging) about three times a week. In addition, I do not drink alcohol at home three nights a week. Fortunately, I am naturally cheerful and enthusiastic.
  2. Social focus on gender equality (# sdg5)
    Working with this social focus is especially visible on Twitter as @ArinaNoel. After all, being a #feminist in political decision-making is a marathon, which I have been running step by step since 1979. Since the summer I have been participating in the PvdA project #Omdatikhetverdien (in dutch) #equalpay. And especially follow the project on Instagram! With the 300,000 that I miss as a woman because of the pay gap of almost 15%, I can at least buy a Tiny House (ground floor) on the water. In gender equality (# sdg5) I focus on 5.5 decision making process such as Kamala Harris role model (elect VP in the USA.) 5.6 sexual rights (Boss in your own belly / She Decides campaign) and 5.8 use of ICT Technology (enhance use) . I am therefore part of the social justice movement with a view to the sustainable development goals of the United Nations for 2030 (the SDG5 Alliance Netherlands).
  3. Online training on women’s rights – are you participating in a pilot?
    The four-week online training ‘social media channels women’s rights’ is under development (note 2.). Do you want to participate in the pilot as a participant? If so, send an e-mail to arina.angerman [@] gmail.com stating. pilot women’s rights. As a thank you for participating in the pilot, you will receive 30 minutes of 1-on-1 Advice by Arina from Social Media 4 Boomers.

note 1. Blog “Remain Economically Independent” from 2019 at angermaneuropa.blogspot.com (in dutch)

note 2. Blog https://angermaneuropa.blogspot.com/2015/11/meer-vrouwen-in-ict-means-4xc-kansen.html (in dutch)

This is the twentieth blog Gender Equality. The nineteenth can be read here.

Inmiddels is er 19 x een vlog over ‘hoe is het te leven in tijden van corona’ gepubliceerd op Twitter @ArinaNoel of Instagram arina_angerman