Gendergelijkheid #19

Economisch zelfstandig blijven als #vrouw is al decennia de ambitie waaraan ik door persoonlijke ontwikkeling als leerstijl werk (noot 1.). In oktober 2020 als vrijwilliger (als bestuurslid die IAW [Vrouwenbelangen in NL] vertegenwoordigt in de Europese Vrouwenlobby) en zelfstandige. In blog Gendergelijkheid #19 deel ik de voortgang sinds het begin van 2020.

In de laatste maanden van 2020 ga ik me focussen op Acties op Sociale Media, Bloggen en Advies (Consultancy) aan 60plus M&M’s: feministische vrouwen en mannen (HeForShe’s). Hoe gaat het met drie prioriteiten die ik begin 2020, formuleerde? Door de corona maatregelen in Nederland en in Europa worden zij sinds maart anders ingevuld.

1. Persoonlijke preventie als leefstijl

Samen met elkaar vitaal en gezond blijven is onze grootste uitdaging! Ik blijf twee keer per week naar Fit aan ’t IJ gaan en drink drie avonden per week thuis geen alcohol. Ik ben en blijf vrolijk en enthousiast.

2. Maatschappelijke focus gendergelijkheid (#sdg5)

Bezig zijn met deze maatschappelijke focus is vooral zichtbaar op Twitter als @ArinaNoel. Immers #feminist in de politieke besluitvorming zijn is een marathon, die ik sinds 1979 stap voor stap ontwikkel. Ik doe sinds de zomer mee met de PvdA actie #omdatikhetverdien voor #equalpay. En volg het project vooral op Instagram! Bij gendergelijkheid (#sdg5) focus ik op 5.5 besluitvorming (decision making process) 5.6 seksuele rechten (Baas in eigen buik / She Decides) en 5.8 gebruik ICT technologie (enhance use). Ik maak daarmee deel uit van de beweging voor sociale rechtvaardigheid (social justice movement) met het oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 (de SDG5 Alliantie Nederland).

3. Online training vrouwenrechten – doe jij mee aan pilot?

Sinds ik Sociale Media (LinkedIn in 2004 & blog in 2011) en in het bijzonder Twitter in 2009 ging gebruiken is dit mijn favoriete sociale media platform (noot 2.). Ik word er elke dag gelukkig van! De online training ‘sociale media kanalen vrouwenrechten’ van vier weken is in ontwikkeling. Wil jij als deelnemer meedoen aan de proef die start na de verkiezingen in de USA? Zo ja, stuur een e-mail aan arina.angerman[@]gmail.com o.v.v. pilot vrouwenrechten. Als dank voor het meedoen krijg je 30 minuten online 1-op-1 Advies door Arina van Social Media 4 Boomers.

noot 1. Blog ‘Blijf economisch zelfstandig‘ uit 2019 op angermaneuropa.blogspot.com

noot 2. Blog over twee Get Social boeken over informatie delen op sociale media door Jeanet Bathoorn in 2015

Dit is het negentiende blog Gendergelijkheid. Het achttiende is hier te lezen.

Gender Equality #19 in english blog in dutch you can read above.

Remaining economically independent as a #woman has been the ambition I have been working on through personal development as a learning style for decades (note 1.). In October 2020 as a volunteer (as a board member representing IAW [Women’s interests in NL] in the European Women’s Lobby) and self-employed. In blog Gender Equality # 19 I share the progress since the beginning of 2020.


In the last months of 2020 I will focus on Actions on Social Media, Blogging and Advice (Consultancy) to 60plus M & M’s: feminist women and men (HeForShe’s). How are three priorities that I formulated at the beginning of 2020 going? Due to the corona measures in the Netherlands and in Europe, they have been implemented differently since March.

 1. Personal prevention as a lifestyle
  Staying vital and healthy together is our biggest challenge! I keep going to Fit aan ’t IJ twice a week and don’t drink alcohol at home three nights a week. I am and will remain cheerful and enthusiastic.
 2. Social focus on gender equality (# sdg5)
  Working with this social focus is especially visible on Twitter as @ArinaNoel. After all, being a #feminist in political decision-making is a marathon, which I have been developing step by step since 1979. Since the summer I have been participating in the PvdA action #Omdatikhetverdien (in dutch) for #equalpay. And especially follow the project on Instagram! In gender equality (# sdg5) I focus on 5.5 decision making process, 5.6 sexual rights (Boss in your own belly / She Decides) and 5.8 use of ICT technology (enhance use). I am therefore part of the social justice movement with a view to the sustainable development goals of the United Nations for 2030 (the SDG5 Alliance Netherlands).
 3. Online training on women’s rights – are you participating in pilot?
  Since I started using Social Media (LinkedIn in 2004 & blog in 2011) and in particular Twitter in 2009, this has been my favorite social media platform (note 2.). It makes me happy every day! The four-week online training ‘social media channels women’s rights’ is under development. Do you want to participate as a participant in the trial that will start after the elections in the USA? Ifso, send an e-mail to arina.angerman [@] gmail.com stating. pilot women’s rights. As a thank you for participating, you will receive 30 minutes of online 1-on-1 Advice by Arina from Social Media 4 Boomers. note 1. Blog “Remain Economically Independent” from 2019 at angermaneuropa.blogspot.com (in dutch)
  note 2. Blog about two Get Social books about sharing information on social media by Jeanet Bathoorn in 2015 (in dutch)
  This is the nineteenth blog Gender Equality. The eighteenth can be read here.
Gendergelijkheid is Gender Equality SDG 5